Fontänhus gör skillnad

Välkommen att ta del av slutrapporten som Payoff har tagit fram på uppdrag av Sveriges Fontänhus Riksförbund. Uppdraget var att genomföra en extern utvärdering av fontänhusens verksamhet i Sverige.

En kort film om vår verksamhet

Vi räddar liv!

Psykisk ohälsa drabbar minst 25 % av befolkningen någon gång under livet. För män mellan 15 och 65 år är självmord den vanligaste dödsorsaken och personer som har allvarlig psykisk ohälsa lever i regel 15-20 år kortare än genomsnittet.

Psykiatriker och medicinering kan minska symtomen men har ingen lösning på isolering, minskade sociala nätverk och minskad självkänsla. Vi har lösningen, vi erbjuder en chans till återhämtning, en social gemenskap, en ökad självkänsla och något meningsfullt att göra. Internationell forskning visar att medlemmar på ett Fontänhus har mindre behov av klinisk vård och många vittnar om att de inte tror att de skulle levt i dag om inte Fontänhuset funnits.

Fontänhusmodellen (internationellt används termen Clubhouse istället för Fontänhus) är en evidensbaserad modell som bygger på en samhällsbaserad och terapeutisk miljö. Det första Fontänhuset startade i mitten av 1940-talet i New York och har under 70 års tid bevisat att det är en fungerande modell. Idag finns det cirka 300 Fontänhus i 30 länder som alla arbetar på samma sätt. Genom 37 internationella riktlinjer kontrolleras verksamheten och alla Fontänhus utvärderas vart tredje år av Clubhouse International som är en internationell paraplyorganisation.

På Fontänhusen arbetar medlemmar och handledare sida vid sida med allt som behövs för att Fontänhuset ska fungera. Men det är inte bara arbetsuppgifterna i sig som är viktiga, processen där medlemmar erbjuds en möjlighet att ta ansvar, att utveckla och lära sig nya färdigheter, att bygga upp sitt självförtroende och att känna sig behövda är en mycket viktig del av modellen.

Fontänhusmodellen ger...

  • En arbetsgemenskap
  • En arbetsinriktad dag
  • Frivillighet
  • Meningsfulla (riktiga) arbetsuppgifter
  • Social gemenskap
  • Känslan av vara behövd

Medlemskapet i ett Fontänhus bidrar till att återta förlorad mark. Där ses man som frisk och duglig, får möjlighet att omvärdera sig själv och bryta sina egna fördomar och föreställningar om psykisk ohälsa.

För individen innebär medlemskapet i Fontänhuset att det alltid finns en egen plats att komma till där man alltid är
välkommen och kan utvecklas, ett ställe där man har ”tillåtelse” att må dåligt.

Där får man ta del av socialt nätverk, återta sociala koder som har gått förlorad, får stöd i sina drömmar och förhoppningar om framtiden såsom bland annat boende och en fungerande vardag.

En kort film om suicidprevention