Verksamhetsberättelse för 2022

 

 

 

Innehåll

Kort om Motala Fontänhus ……………………………………………………………………………………………………………………… 3 Fontänhusen i Sverige ………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

Verksamhetschefens ord ……………………………………………………………………………………………………………………………5

Hur har Motala Fontänhus arbetat under 2022 ……………………………………………………………………………………6

Den arbetsinriktade dagen, Socialt program………………………………………………………………………………………….7

Påverkansarbete och information……………………………………………………………………………………………………………..8

Statistik…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

Styrelsen 2022……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

Verksamhetsplan för Motala Fontänhus 2023, Ekonomi och Finansiering…………………………………….. 11
Finansiering och Unga Vuxna…………………………………………………………………………………………………………………. 12

Kompetensutveckling……………………………………………………………………………………………………………………… 13

 

Kort om Motala Fontänhus

Motala Fontänhus är en ideell förening som startade 2012. Det är en plats för människor mellan 16–65 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa. Vi är en länstäckande förening som välkomnar medlemmar från hela Östergötland. Vi är 1 av 13 Fontänhus i Sverige och 1 av ca 320 Fontänhus i världen. Det första Fontänhuset öppnade redan under 40-talet i USA.

Vi arbetar utifrån den internationella Klubbhusmodellen som är en evidensbaserad rehabiliteringsmetod för människor med psykisk ohälsa. Kortfattat innebär det att huset skapar en social struktur men också en fysisk plats för medlemmarna. De kan bilda en relation till en handledare, en annan medlem och/eller till en grupp medlemmar.  Modellen bygger på den arbetsinriktade dagen där medlemmarna och handledarna arbetar sida vid sida med driften av huset. Några av grunderna i modellen är frivillighet, delaktighet och meningsfullhet. Modellen bidrar till en meningsfull vardag, minskat behov av medicinering och psykiatrisk vård, återhämtning, ökad tilltro på sig själv och den egna förmågan, samt ökad möjlighet att hitta vägar ut till arbete eller studier.

Verksamheten utgår från 37 internationella riktlinjer som utgör en grund för vårt arbete, värdegrund och trivsel i huset.

Syftet är att hjälpa människor att hitta tillbaka till sin vardagsstruktur, bryta isolering och att göra dagen meningsfull. Detta nås med hjälp av en psykosocial och arbetsinriktad rehabilitering. Vi utvecklar människors friska sidor genom arbete och gemenskap.

Huset är en arbetsplats med utrymme för anpassning på individnivå och drivs endast med våra egna personliga och yrkesmässiga erfarenheter. Vi tror att alla kan och vill bidra till samhället utifrån sina egna förutsättningar.

Fontänhuset erbjuder program som ger medlemmar möjlighet att återgå till studier eller arbete samt att säkra och behålla anställningar och studieplatser. Vi erbjuder också ett socialt program där gemenskap står i fokus i form av friskvårdsaktiviteter, kulturella evenemang och tillfällen för social samvaro. Dessutom erbjuder vi även stöd till varje medlem utifrån det enskilda behovet. Medlemmen får möjlighet i att fundera över sina mål och får stöd i att nå dessa.

En stor skillnad på Fontänhuset och andra liknande verksamheter är att man kommer till oss utan något myndighetsbeslut och att vi inte gör någon skillnad på anställda och medlemmar. Alla arbetar tillsammans, sida-vid-sida och medlemmarna kommer till Fontänhuset för att delta i verksamheten, stärka sitt självförtroende, återfå sitt egenvärde och knyta sociala kontakter. Handledarnas roll är att stötta, motivera, engagera och handleda medlemmarna.

 

Fontänhusen i Sverige

I Sverige finns det i dag 13 Fontänhus. Nedan hittar du kontaktuppgifter till Fontänhusen samt Sveriges Fontänhus Riksförbund.

 

 

Sveriges Fontänhus Riksförbund
Box 4051, 102 61 Stockholm
0766-31 23 53

Motala Fontänhus
Källgatan 8, 591 32 Motala
079-341 56 10

Fountain House
Götgatan 38, 118 26 Stockholm
08-714 01 60

Fontänhuset Malmö
Engelbrektsgatan 14, 211 33 Malmö
040-12 00 13

Fontänhuset Båstad
Aromavägen 48, 269 37 Båstad
0431-724 80

Fontänhuset Falun
Tullkammaregatan 2, 791 31 Falun
070-448 49 04

Fontänhuset Göteborg
Andra Långgatan 25, 413 28 Göteborg
031-12 30 01

 

Lunds Fontänhus
Kävlingevägen 15, 222 40 Lund
046-12 01 95

Fontänhuset Nyköping
Brunnsgatan 5a, 611 32 Nyköping
0155-26 81 40

Falkenbergs Fontänhus
Storgatan 71, 311 74 Falkenberg
0346-71 10 71

Fontänhuset Örebro
Målgatan 11–13, 702 16 Örebro
019-32 05 20

Fontänhuset i Sköndal
Knut Sjöbergs väg 6, 128 64 Sköndal
072-968 66 24

Fontänhuset Helsingborg
Norra Strandgatan 8, 252 20 Helsingborg
042-24 50 60

Fontänhuset Trappan Älmhult
Vallgatan 10, 343 34 Älmhult
0476-480 105 

Verksamhetschefens ord

Ett drygt halvår har gått sedan jag började min resa här på Motala Fontänhus.

Det har varit en tid av att lära känna alla medlemmar och anställda och sätta sig in i hur arbetet inom fontänhusrörelsen fungerar. Detta år är det första året efter pandemin då vi börjat jobba mer ”normalt”. Samtliga restriktioner togs bort under första kvartalet 2022 men påverkade inte verksamheten nämnvärt.

Våren ägnades till att åter igen skapa rutiner för verksamheten efter år av pandemi. Många av medlemmarna har av naturliga skäl hållit sig hemma men började sakta komma tillbaka till huset, en process som tagit tid. Vi såg under hösten hur de flesta av de ”gamla” medlemmarna kom tillbaka samt ett stort antal nya medlemmar som ville komma på nybesök och bli en del av Motala Fontänhus.

Under våren medverkade vi på Motala Expo för att berätta vilka vi är. Där upptäckte vi att det inte var så många som kände till vår verksamhet.  

Efter bara ett par veckor åkte jag, Elin och en medlem till Oslo Fontänhus för att genomföra en två veckor lång utbildning om hur driften av ett hus skall vara. Detta är en del av ackrediteringen, ett sätt att säkerställa att vi jobbar på rätt sätt. Det var en väldigt bra utbildning och positivt att vi var flera som åkte för att få ett bredare perspektiv. En del av utbildningen gick ut på att skapa en handlingsplan vilken innehöll följande:

  1. Minska från 3 enheter till 2.
    2. Skapa rutiner för alla arbetsuppgifter.
    3. Skapa en mer långsiktig finansiell struktur.

Detta var en del av processen i att återigen bli ackrediterade. Vi kommer senast 2023-04-30 att få besök för att på nytt bli ackrediterade, ett sätt att säkerställa driften av Motala Fontänhus.

Vi har under hösten inlett ett samtal med Motala Kommun gällande ett IOP-avtal. Det är ett samverkansavtal där Motala Kommun delfinansierar vår verksamhet i ett tre-årsavtal. Dialogen har varit väldigt positiv och vi förväntas få ett svar innan sommaren 2023.

Jag har under hösten varit ute i flera verksamheter där jag har berättat om vilka vi är och vad vi gör.

Sammanfattningsvis kan man säga att mitt första halvår i huset har varit fyllt av olika aktiviteter. Jag känner en stor glädje och det har varit lätt att komma in i gemenskapen. Det är något unikt med huset som inte finns på andra arbetsplatser då vi här arbetar sida vid sida. Det spelar ingen roll om man är chef, anställd eller medlem, tillsammans når vi målen.

Joakim Ragnar, verksamhetschef Motala Fontänhus

 

Hur har Motala Fontänhus arbetat under 2022

Restriktionerna efter Covid-19 släpptes i början av året. Många medlemmar som under pandemin funnits med på avstånd via telefonkontakt började nu sakta men säkert komma tillbaka till huset.

Mycket arbete har handlat om Reach out, fokus på nybesök, konceptet Unga Vuxna och att få ”nya” huset funktionsdugligt.

Vi har fokuserat mycket på att nå ut till allmänheten och göra Fontänhuset hört, för att få nya medlemmar hit. Vi har varit ute och föreläst och även tagit emot studiebesök.

Unga vuxna har fokuserat på att hitta gemensamma intresseområden och egna projekt. En gruppchatt har startats där man hörs dagligen, både på huset och på fritiden.

Under våren sa den dåvarande verksamhetschefen upp sig, och en ny rekryteringsprocess började. I rekryteringen var både medlemmar och styrelsen med. Den nya verksamhetschefen Joakim Ragnar började arbeta i augusti.

Under hösten har vi fokuserat mycket på samarbete och att få sammanhållning på huset. Vi har tillsammans ändrat om både i enheter och i miljön i huset. I huset har vi skapat ett vilorum där man kan stänga om sig och slappna av. Vi fick efter en lång väntan i ordning receptionen med en ny fin disk. Vi har också gjort i ordning admin-rummet där man sitter i ett liknande kontorslandskap.

Vi drog ner från tre till två enheter, admin/media och kök/trädgård. Till skillnad från tidigare så fick medlemmarna nu välja en grundenhet de ville tillhöra. Självklart får man byta när man vill eller gå över till den andra enheten en dag om man önskar. Vi har skapat en bulletin med schema över veckan och dagen som man lätt kan se när man kommer till huset och följa under dagen.

 

 

 

Den arbetsinriktade dagen

Allt arbete som sker på Fontänhuset är nödvändigt för att driva och underhålla huset så att det ska fungera. Huset är en arbetsplats med utrymme för anpassning på individnivå och drivs endast av våra egna personliga och yrkesmässiga erfarenheter där vi arbetar sida vid sida medlem och handledare. Det finns inga arbetsuppgifter som är av mer social/nöjsam natur och vi utför inte heller några arbetsuppgifter för någon annan än Fontänhuset. Detta är viktiga bitar i Fontänhusmodellen som bygger på meningsfullhet och frivillighet.

Varje medlem deltar och bidrar utifrån egen förmåga när man är i huset, arbetsveckan är måndag till fredag och arbetet fördelas på 2 enheter. Administration/media och kök/trädgård. Under dagen har vi 2 enhetsmöten, ett på förmiddagen och ett på eftermiddagen och det är då arbetsuppgifterna diskuteras och fördelas. Fontänhuset består av en liten personalstyrka som har till uppgift att stötta, motivera, engagera och handleda medlemmar.

Enheten Admin/media har hand om bland annat receptionen, hemsidan, sociala medier, statistik, vår tidning Vintergatan, kontakt med medlemmar- Reach-out (kontakt med medlemmar som av olika anledningar inte kan komma till huset), kassarapport, fakturering, bokningar av ny- och studiebesök, informationsträffar, arbetsplatsträffar, mässor och konferenser.

Enheten kök/trädgård ansvarar för allt som hör till köket så som planering, inköp av varor, matlagning, bakning, fika, tårtfika, köksekonomi, kassan m.m. Denna enhet har också hand om plantering i pallkragar utomhus under sommarhalvåret.

Båda enheterna ansvarar för sin del av fastighetsskötsel.

 

Socialt program

I det sociala programmet ingår kvälls- och helgaktiviteter. Varje onsdag har huset öppet mellan kl. 15:00-18:15. Varje första söndag i månaden har huset öppet kl 11-14. Vi planerar de sociala aktiviteterna ett kvartal åt gången, då bokar vi in ett möte där de medlemmar som vill får delta i planeringen.

Vi har även fortsatt med avslappning på tisdagar kl 15:00.

Det är medlemmarna som styr vilka aktiviteter som ska ske och alla kan vara med på planeringsmöten eller lämna förslag.

 

 

 

 

Påverkansarbete och information

En stor del av arbetet i Fontänhuset handlar om att sprida information om både verksamheten och om psykisk hälsa för att öka öppenhet kring ett av våra största och snabbast växande folkhälsoproblem och för att minska stigmatisering kring det. Under året har vi bjudit in till öppet hus och välkomnat aktörer från diverse olika platser. Vi har haft besök från politiken, psykiatrin, svenska kyrkan, skolkuratorer, reboot, samt många fler.

Internt har det jobbats med att ta fram informationsmaterial flera bildspel har arbetats fram som vi har kunnat visa när vi arbetat utåtriktat mot tänkbara stödmedlemmar/sponsorer och vid informationsträffar. Arbete har även gjorts med att kartlägga fonder och stiftelser som skulle kunna vara tänkbara att söka verksamhetsstöd ifrån. Vår tidning Vintergatan är ett bra sätt för oss att visa vad vi gör och att också inkludera våra medlemmar i verksamheten trots att alla inte haft möjlighet att delta på huset. Tidningen har skickats ut till samtliga som vi haft kontakt med under 2022, medlemmar, stödmedlemmar, sponsorer, myndighetspersoner, samarbetspartners med flera.

. Vi har haft föreläsningar och informationsträffar på bland annat regionen, psykiatrin i Motala, Linköpings universitet i Norrköping och i kommunhuset för politiker. Sverigekonferensen var i Falkenberg vilken vi var med på. Vi blev sponsrade med en monter till Motala EXPO där vi deltog. Vi arrangerade ett öppet hus med föreläsningar på världsdagen för psykisk hälsa 10/10-2022.

Under våren genomförde de anställda en SE+IPS-utbildning (Supported employment och Induvidual placement and support) och även en risk-och säkerhetskurs.
Medlemmar och anställda gick en receptionsutbildning på Hotell Carl Friman som de sponsrade oss med.

I slutet av augusti och början av september 2022 var verksamhetschefen, en handledare och en medlem i Oslo för en 2-veckorsutbildning i fontänhusmodellen.

Under våra lokala enhetsmöten, både fysiska och digitala har vi diskuterat våra 37 husregler och hur de ingår i fontänhusmodellen och hur man kan tolka dem. Dessutom har vi gått igenom trivselregler, säkerhet på huset och annat som berört verksamheten och det dagliga arbetet. 

 

 

 

Statistik

I december 2022 hade Motala Fontänhus 128 medlemmar.

 

Under 2022 så var det 7 medlemmar som påbörjade eget lönearbete utanför Fontänhuset. Utöver det var det ett par till medlemmar som arbetade med lönebidrag 25 % eller mer och flera som hade anställning via daglig verksamhet. 6 medlemmar gick ut i praktik och 2 i studier.

 

Under 2022 har vi inte haft anpassade öppettider p g a Covid-19.

 

Medlemmarna på Motala Fontänhus bor i Motalas-, Vadstenas-, Boxholms-, Mjölbys- och Linköpings kommuner. Innan man blir medlem bokas man in på ett nybesök, ett återbesök och därefter är man med i verksamheten under en introduktion som sträcker sig mellan 3–5 tillfällen, ibland färre gånger och ibland lite fler beroende på individ och behov. I statistiken kallas dessa personer för presumtiva medlemmar.

En del av de presumtiva medlemmarna blir medlemmar men det finns också en del som av olika anledningar väljer att inte bli det som valde att inte komma på introduktion. Under 2022 arbetade vi fokuserat med att få in nya medlemmar och att också försöka föryngra medlemsunderlaget då vi hade en väldigt hög medelålder (51år i början på 2021). Totalt sett var det 35st presumtiva medlemmar som deltog i verksamheten under 2022 och av dessa valde 18st att bli medlemmar (2021 17st, 2020 3st, 2019 7st och 2018 14st). Exakt vad som är anledningen till att fler inte väljer att bli medlem har vi inte tittat närmare på, men vi har jobbat med Reach-out även mot denna målgrupp och försökt få dem att komma tillbaka och ge det en chans. Vi vet dock att en del inte väljer själva att komma till Fontänhuset, en del har inte tillhört åldersgruppen 16–65 år, eller så har man varit för sjuk för att kunna tillgodogöra sig något av det som den arbetsrehabiliterande arbetsinriktade dagen i huset innebär. Man är beroende av stöttning och handledning hela tiden, vilket Fontänhuset inte har möjlighet att erbjuda.

 

Under 2022 har det varit 66 aktiva medlemmar som varit aktiva i huset (2021: 74st, 2020: 54st och 2019: 82st, sifforna omfattar både medlemmar och presumtiva medlemmar). I genomsnitt har det varit 9 besök per dag i huset fördelat på veckans alla dagar, exklusive lördagar.

 

Vi har dock inga färska siffror för 2022, vad det gäller Husets nuvarande medelålder för medlemmar. Det har kommit in fler yngre medlemmar under 2022, vilket gör att medelåldern har sjunkit något.

 

Medelåldern på de aktiva medlemmarna under 2021 låg på 46år (män 49år och kvinnor 44år) och tittar vi på samtliga medlemmar så var medelåldern 48år (män 52år och kvinnor 45år).

Varje medlem räknas bara en gång även om man kommer till huset vid flera tillfällen under samma dag.

 

 

 

Styrelsen 2022

Styrelsen har under året haft 6 styrelsemöten och 1 årsmöte. Styrelsen har under 2022 bestått av följande representanter:

Ordförande

Angelica Månsson

Kassör

Jonny Francén

Ledamot

Håkan Samuelsson

Richard Lindgren

Camilla Egberth

Per-Arne Carlsson

Suppliant

Tijana Custovic

 

Som styrelserevisorer har Madeleine Öberg och John Keenan varit valda och i valberedningen har, Kjell Fransson och Elin Malm (anställd på Motala Fontänhus) samt Uno Axelsson suttit under 2022

 

 

 

Verksamhetsplan för Motala Fontänhus 2023

Vi ser nu ett stort inflöde med nya medlemmar och en nyfikenhet på Motala Fontänhus som känns starkt positivt. Vi kommer nu jobba proaktivt på ett sätt vi inte gjort tidigare. Huset kommer jobba mer utåtriktat för att nå ut med vilka vi är och för vilka vi finns till. Detta år 2023 kommer vara ett år då vi satt mätbara mål på nya medlemmar. Vi tror att vid årsskiftet 23/24 kommit upp i 160 medlemmar. Vi kommer den delen som är kvar av året jobba för att nå det målet.

Vi kommer jobba för att hitta fasta ”prova på platser”, företag eller organisationer som vill ha en medlem hos sig under en period för att prova på olika yrken eller arbetsplatser för att komma närmre arbetslivet eller studier. Vi kommer att jobba med att ha 10 aktuella prova på platser med start efter sommaren 2023.

Vi har också för avsikt att nå nya medlemmar från grupper vi tidigare inte nått, tex utrikesfödda människor, ensamkommande m.m.

Vi är långt framskridna i en diskussion med Motala kommun angående ett IOP-avtal, ett treårigt avtal där vi hittar ett sätt att samarbeta. Tjänstemannasidan håller i skrivande stund på att titta på ett avtalsförslag där sedan politiken ska besluta kring ett eventuellt avtal.

Under 2023 kommer det finnas en strukturerad plan för att nå ytterligare finansiering från företag i Motala där vi erbjuder sponsringsförslag från 5000-50 000 kronor per år.

Under våren spelas en ny informationsfilm in om huset, en film där medlemmar är delaktiga och kortfattat berättar om sina upplevelser kring Motala Fontänhus. Tanken med den filmen är att den ska väcka intresse potentiella nya medlemmar, och att den på ett kortfattat sett förklarar meningen med huset.

För att kortfattat sammanfatta planen 2023 så satsar vi på utvecklingen av huset och ser ljust på framtiden att medlemsantalet kommer fortsätta växa i samma takt som det gjort det sista halvåret. Vi har mycket att jobba på med finansiering för att nå en mer långsiktig planering men vi ser hoppfullt på framtiden med dessa frågor.

 

Ekonomi och Finansiering

Under 2022 har Motala Fontänhus finansierats av Socialstyrelsen och Samordningsförbundet Västra Östergötland samt ett bidrag från region Östergötland. Dessutom har vi sponsrats av flertalet arbetsgivare, företag, stödmedlemmar och även privatpersoner som stöttat Motala Fontänhus på olika sätt.

De största utgifterna under 2022 har varit lönekostnader och hyra. Under hösten har vi bytt SMS-tjänsterna som tidigare abonnemang till att i stället nu ha tre telefoner med abonnemang som kostnadsfritt kan skicka hur många sms och gruppsms vi vill.

Under 2022 har det totalt varit 4 personer anställda, 3 tillsvidare och 1 visstid.

Ett av målen för 2023 är att fortsätta dialogen med kommunerna i Västra Östergötland kring en långsiktig lösning gällande finansiering. I tillägg kommer vi att fortsätta fördjupa och utöka arbetet kring sponsorer för att på så sätt också kunna utöka verksamheten och erbjuda ännu fler aktiviteter, prova på platser, arbetsplatser, praktikplatser och andra möjligheter till våra medlemmar.

 

Finansiering

Under 2023 kommer vi att fortsätta arbeta med att hitta flera finansieringsmöjligheter där kommunerna i Västra Östergötland och Region Östergötland utgör en stor och viktig del i detta. Målsättningen är att hitta långsiktiga partners som stöttar verksamheten och inser vikten av Motala Fontänhus arbete. En insats som är ett komplement och/eller alternativ till vad kommunerna erbjuder sina kommuninvånare som har eller riskerar att hamna i psykisk ohälsa.

Vi är också långt framskridna i en dialog med Motala kommun angående ett gemensamt IOP-avtal, ett samverkansavtal som är fördelaktigt för båda verksamheterna. Ytterligare finns det en arbetsgrupp där både medlemmar och personal är involverad för att förbereda ansökningar samt ansöka om medel från olika stiftelser och fonder. Dessutom behöver vi arbeta ännu mer fokuserat med påverkansarbetet genom att aktivt bearbeta politiker och tjänstemän och genom att marknadsföra verksamheten i olika forum.

 

Unga Vuxna

Under 2022 har fokuset här varit att fortsätta utveckla och fördjupa arbetet med Unga Vuxna genom satsningen Ung i Huset. Målsättningen är att fler Unga Vuxna hittar till Huset genom samverkan och samarbete med skolor, Universitet, elev- och studenthälsa, psykiatrin, arbetsmarknadsenheter och kommunala aktivitetsstödet (KAA) med flera. Målsättningen är att få i gång hemmasittarna, att erbjuda Huset som en alternativ plats för studier, läxläsning, återhämtning eller praktikplats. Under 2022 har det varit flera medlemmar som nyttjar vår Folkhögskola-Mimi och deltar i studier på distans där möjlighet finns till bl.a. grundskole- och gymnasiebehörighetsgivande studier. Ung i huset har under året vuxit och gruppen har tagit sig an flera projekt tillsammans, bland annat de sociala medier huset har drivs främst av ung i huset-gruppen. Det har även startats en gruppchatt i Discord där en viktig del har varit att känna samhörighet. I chatten pratas det om vissa projekt i huset men även privata samtal där alla som vill är delaktiga. Satsningen på att få unga ur isolering fortsätter 2023 och vi ser en stor ökning i denna målgrupp hos oss på huset vilket är mycket positivt. De är också väl involverade i den dagliga driften av verksamheten parallellt med olika projekt och evenemang.

 

 

 

Kompetensutveckling 2023

Kompetensutveckling är en mycket viktig del för att få både personal och medlemmar att trivas och utvecklas. Utbildningen Comprehensive Clubhouse Training som vi genomförde under hösten 2022 är också ett krav för att få fortsätta vara ackrediterade. Under 2023 kommer också arbetet inför kommande ackreditering (april 2023) att intensifieras. I tillägg är målsättningen att löpande kunna erbjuda kompetenshöjande insatser till både medlemmar och personal både för att kunna bibehålla och utveckla kompetensen.

IPS utbildningen kommer genomföras under första halvåret samt en sed-utbildning. Misa kompetens håller i utbildningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motala Fontänhus
Källgatan 8
591 35 Motala
079-34 15 610
info@motalafontanhus.se
www.motalafontanhus.se